Dag 1

[Dag 1 – Finaler Dag 1] Trollträffen 2021

[Dag 1 – Matta 1] Trollträffen 2021

[Dag 1 – Matta 2] Trollträffen 2021

[Dag 1 – Matta 3] Trollträffen 2021

Dag 2

[Dag 2 – Finaler Dag 2] Trollträffen 2021

[Dag 2 – Matta 1] Trollträffen 2021

[Dag 2 – Matta 2] Trollträffen 2021

[Dag 2 – Matta 3] Trollträffen 2021

[Dag 2 – Prisutdelning Dag 2] Trollträffen 2021